Česko vs. Tunisko

Advokátní kancelář Havlíček zastupuje dva české klienty, kteří uplatňují své nároky za Tuniskou republikou. Předmětem sporu jsou dosud neuhrazené poskytnuté garance za stavební práce a dodávky na stavbu Tuniského kulturního centra – Cité de la Culture

Pohledávky jsou z doby realizace převážné části výstavby, v období před tzv. „arabským jarem“. Revoluce vyhnala české firmy z Tuniska, k dokončení stavby již nebyly přizvány. Práce a dodávky provedené před arabským jarem však dosud nebyly uhrazeny. 

Advokátní kancelář Havlíček tyto nároky uplatňuje přímo proti státu. Proběhlo ústní jednání se zástupci několika ministerstev tuniské vlády, jednání na úrovni českého Ministerstva zahraničních věcí a Česko-tuniské smíšené obchodní komise (MZV a MPO). Zástupci Advokátní kanceláře Havlíček spolu s poslanci Petrem Sadovským a Michalem Ratiborským navštívili Velvyslanectví Tuniské republiky v Praze a jednali s Její Excelencí,  velvyslankyní Tuniska Yosra Souiden o vyřešení náhrady škody pro tyto dvě poškozené české firmy ze strany Tuniské republiky. Dosud nepřišla Advokátní kanceláři Havlíček žádná odpověď ze strany Její Excelence Yosra Souiden, ani od jiného orgánu Tuniska. 

Ministerstvo zahraničních věcí vydalo diplomatickou nótu ve vztahu k řešení tohoto problému. Stále věříme v úspěch a úhradu dluhů českým podnikatelům, kteří nemohou doplácet na změnu vlády v Tunisku. Letos jsme se opět obrátili na Ministerstvo zahraničních věcí s tím, že Tunisko vůbec nereflektuje na diplomatickou nótu a problém stále není vyřešen. 

AK připravila nový projekt Invest in Europe

Advokátní kancelář Havlíček je spolutvůrcem a aktivně se podílí na společném projektu s názvem INVEST IN EUROPE. Projekt je připravován a bude realizován za podpory různých zastupitelských úřadů a diplomatických misí nejen v České republice. 16.11.2022 se konalo jednání Meziparlamentní skupiny České republiky pro Omán Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a kromě členů této skupiny (Petr Sadovský – předseda skupiny, Michal Ratiborský, Mgr. Tomáš Helebrandt, MBA, Ing. Josef Kott) se setkání s honorárním konzulem Ománu v České republice půdě Poslanecké sněmovny zúčastnili zástupci INVEST IN EUROPE a Advokátní kanceláře Havlíček. 

Předmětem jednání byl možný rozvoj obchodní spolupráce a rozšíření investic ománských investorů do České republiky i zbytku Evropy. Honorární konzul deklaroval, že zájem na straně ománských investorů je velký a cílem projektu INVEST IN EUROPE bude zajištění maximální pomoci a podpory investičních aktivit ománských investorů. 

Dalším plánovaným krokem je mise do Ománu na úrovni právě Meziparlamentní skupiny ČR pro Omán, zástupců INVEST IN EUROPE, Advokátní kanceláře Havlíček s Oman Investment Authority a dalších zástupců ománských investorů. 

O vývoji projektu nejen s Ománem budeme dále informovat. 

JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. 

Havlicek Law Offices 

a

INVEST IN EUROPE 

English version

Havlíček Law Offices co-founded and plays an active role in a joint project called INVEST IN EUROPE. The project is being prepared and will be implemented with the support of various embassies and diplomatic missions, both in the Czech Republic and elsewhere. On 16 November 2022, a session of the Inter-Parliamentary Group of the Czech Republic for Oman (a group established in the Chamber of Deputies of Parliament of the Czech Republic) was attended not just by the group’s members (Petr Sadovský, Michal Ratiborský, Mgr. Tomáš Helebrandt, MBA, and Ing. Josef Kott), but also by the Honorary Consul of Oman in the Czech Republic and representatives of INVEST IN EUROPE and Havlíček Law Offices. 

The meeting looked at ways to develop business cooperation and increase investment by Omani investors in the Czech Republic and the rest of Europe. The Honorary Consul confirmed that there is considerable interest on the part of Omani investors. It is the goal of INVEST IN EUROPE to provide maximum assistance and support for the investment activities of Omani investors. 

The next planned step is a mission to Oman at the level of the Inter-Parliamentary Group of the Czech Republic for Oman, representatives of INVEST IN EUROPE and Havlíček Law Offices to meet with the Oman Investment Authority and other representatives of Omani investors. 

We will continue to inform how the project progresses, with regard to both Oman and other countries.  

JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. 

Havlicek Law Offices 

and

INVEST IN EUROPE 

Lex Schwarzenberg. Zrušit nebo dál odmítat spravedlnost?

Novináři někdy napíší pravdu o zákoně, kterým byl vyvlastněn majetek Dr. Adolfa Schwarzenberga, zarputilého antifašisty a podporovatele exilové vlády v Londýně, viz např.: 

Lex Schwarzenberg – zákon, který budí i po 75 letech silné emoce

nebo  

Lex Schwarzenberg zůstává protiústavní součástí českého práva. Stát se tváří, že je to v pořádku

Za svou podporu Čechů a Československa se mu po skončení druhé světové války dostalo nespravedlivého trestu. Když jako Čech a antifašista nemohl být postižen Benešovými dekrety, byl vyvlastněn zákonem, který směřoval jen k vyvlastnění majetku pouze jeho rodiny. Stát se víc než 30 let tváří, jako by se ho to netýkalo a překrucuje pravdu, historii, právo i spravedlnost. 

„Vzniká tu absurdní situace, kdy Ústavní soud opakovaně zamítl naši ústavní stížnost s odkazem na lex Schwarzenberg, ale zároveň se tváří, že lex Schwarzenberg je mrtvý zákon,” kritizuje takový postup Jan Havlíček, advokát zastupující Alžbětu Pezoldovou...

„Z doložených dokumentů vyplývá, že velká část schwarzenberského majetku byla přepsána nejdříve v druhé polovině roku 1948, tudíž by se na něj měly vztahovat restituční nároky, ale soudy tyto dokumenty, domnívám se záměrně, přehlížejí,”…

„Odvolávají se dokola na jediné, a dle mého názoru vadné, rozhodnutí Ústavního soudu z roku 1995 (zn. IV.ÚS 129/94), které tvrdí, že došlo ke ztrátě vlastnického práva k majetku dnem vyhlášení zákona č. 143/1947 Sb. Přitom i v samotném Lex Schwarzenberg je v paragrafu č. 4 nařízena povinnost vkladu vlastnického práva a stejně tak dokument z 3. června 1948 vydaný Prozatímním podnikovým ředitelstvím v Českých Budějovicích jasně hovoří o nutnosti zápisu vlastnického práva k majetku hlubocké větve,”…

„Aby ten majetek nemusel být vrácen, vymysleli onen ex lege efekt s okamžitou platností, který tvrdí, že majetek rodu Schwarzenbergů přechází na Českou zemi ke dni účinnosti zákona č. 143/1947 Sb.”

Není ale spravedlnost jenom jedna? Neměl by stát měřit všem stejným metrem? Stát si má chránit své hrdiny, bojovníky za jeho svébytnost a suverenitu. „Odměna“ vyvlastněním majetku není a nemůže být probována rozhodnutím soudů demokratického právního státu. 

Vědecká konference Dny práva pořádaná Právnickou fakultou Masarykovy univerzity přinesla celou řadu článků na téma restitucí, vystoupili např. JUDr. PhDr. Stanislav Balík, JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. a Adam Pezold. Srovnáním těchto tří příspěvků uveřejněných ve sborníku nelze dospět k jinému závěru, než že nejen v období po druhé světové válce, ale i po roce 1990 se Česká republika chovala diskriminačně proti JUDr. Adolfu Schwarzenbergovi a jeho rodině, což potvrdil i Výbor OSN pro lidská práva (více o rozhodnutí Výboru příště). 

NIL NISI RECTUM! NIC NEŽ PRÁVO! Toto heslo stojí na starém rodovém erbu Schwarzenbergů. Nic jiného nechtějí ani nyní. Advokátní kancelář Havlíček od roku 2016 hrdě hájí právo na straně Alžběty von Pezold. 

english version

Lex Schwarzenberg

Rescind, or keep denying justice?

Journalists sometimes write the truth about the law that expropriated the property of Dr. Adolf Schwarzenberg, a staunch anti-fascist and supporter of the government-in-exile in London; see for example: 

Lex Schwarzenberg – a law that still arouses strong emotions 75 years on

or

Lex Schwarzenberg remains an unconstitutional part of Czech law. The state acts as though everything’s fine

For his support of the Czechs and Czechoslovakia after the end of the Second World War, Dr. Adolf Schwarzenberg received an unjust punishment. As a Czech and an anti-fascist he was outside the scope of the Beneš Decrees, but he was deliberately targeted by a law design to expropriate the property of his family alone. For more than 30 years, the state, while acting as though this has nothing to do with it, has distorted truth, history, law and justice. 

“An absurd situation has arisen here, where the Constitutional Court has repeatedly rejected our constitutional complaint by referring to LexSchwarzenberg, while at the same time pretending that Lex Schwarzenberg is a dead law,” says Jan Havlíček, the attorney representing Alžběta Pezoldová, in his criticism of this procedure…

“The documentary evidence shows that a large part of the Schwarzenberg property was transferred in the second half of 1948 at the earliest, so it should be subject to restitution claims, but the courts – deliberately, I believe – overlook these documents,”…

“They refer over and over again to a single, and in my opinion flawed, decision of the Constitutional Court from 1995 (No. IV.ÚS 129/94), which asserts that the loss of title to the property occurred on the date of the promulgation of Act No. 143/1947 Coll. However, Article 4 of Lex Schwarzenberg itself imposes an obligation to register the title; equally, a document of 3 June 1948 issued by the Provisional Works Directorate in České Budějovice clearly speaks of the necessity to register the title to the property of the Hluboká branch,”…

“To ensure that the property did not have to be returned, they invented this ex lege effect with immediate validity, claiming that the property of the Schwarzenberg family passed to the Czech Republic on the date of the entry into force of Act No. 143/1947 Coll.”

But isn’t there only one justice? Shouldn’t the state measure everyone by the same yardstick? The state should protect its heroes, those who fought for its independence and sovereignty. The “reward” of expropriation is not and cannot be approved by the decision of the courts of a democratic state governed by the rule of law. 

The Law Days research conference organized by the Faculty of Law of Masaryk University gave rise to a number of articles on the topic of restitution: speakers included JUDr. PhDr. Stanislav Balík, JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. and Adam Pezold. Comparing these three papers published in the proceedings, one can only conclude that not only in the post-World War II period but after 1990 as well, the Czech Republic behaved in a discriminatory manner towards JUDr. Adolf Schwarzenberg and his family, as confirmed by the UN Human Rights Committee (more on the Committee’s decision next time). 

NIL NISI RECTUM! NOTHING BUT THE LAW! This motto appears on the old Schwarzenberg family coat of arms. And that is all they want now. Since 2016, Havlíček Law Offices has proudly defended the law on the side of Elisabeth von Pezold.

JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. 

Havlíček Law Offices

Advokátní kancelář Havlíček uspěla s nárokem o náhradu škody tuzemského podnikatele proti České republice

Je nám ctí oznámit, že Advokátní kancelář Havlíček uspěla v řízení o náhradu škody způsobené nezákonným zrušením rozhodčího nálezu soudem. Zastupovali jsme úspěšně klienta v obchodním sporu řešeném v rozhodčím řízení. Rozhodčí nález byl následně napadem u českého soudu, a jak obvodní soud, tak i soud odvolací rozhodčí nález zrušil. Nejvyšší soud na základě našeho dovolání jejich rozsudky zrušil a stanovil, že důvody pro zrušení rozhodčího nálezu nebyly dány. Na základě rozhodčího nálezu byla nařízena exekuce a obstavnen majetek dlužníka, ze kterého by majektový nárok našeho klienta byl uspokojen. V důsledku nezákonného zrušení nálezu byla exekuce zastavena. Dlužník majetek vyvedl a skončil v konkurzu. 

Městský soud nyní ve svém rozhodnutí konstatoval, že pokud dlužník v době zrušení nálezu měl majetek k uspokojení našeho klienta, pak za tuto škodu odpovídá stát a je dána příčinná souvislost mezi nezákonným rozhodnutím a vznikem škody. Městský soud popsal ve svém rozhodnutí otázku řetězení příčin vzniku škody a jejich vzájemné souvilosti. Konrétně nezákonné rozhodnutí, zastavení exekuce, vyvedení majetku a konkurz jako na sebe navazující jevy, jejichž vzájemné propojení dává příčinnou souvilost mezi příčinnou a následkem. 

Trvalo to sice celou řadu let, ale náš klient se konečně dostane ke svým prostředkům, které musí nakonec za dlužníka uhradit stát, který svým nezákonným rozhodnutím soudu zamezil uspokojení ze strany dlužníka. 

Je skvělá zpráva, že stát, který udělá chybu, je schopen prostřednictvím vlastních soudů svojí chybu napravit. Jen tak dál, Česká republiko. 

Havlíček Law Offices succeeded with a claim for damages brought by a Czech businessman against the Czech Republic.  

We are pleased to announce that Havlíček Law Offices has succeeded with its claim for compensation for damages caused by a court’s wrongful annulment of an arbitral award. Initially, we successfully represented the client in a commercial dispute resolved via arbitration. The arbitration award was then challenged in the Czech courts, and both the district court and the appellate court overturned the arbitration award. On our appeal, the Supreme Court quashed these courts’ judgments and determined that there were no grounds for overruling the arbitration award. In line with the arbitration award, execution was ordered and the debtor’s assets were seized so that our client’s non-property claim could be satisfied therefrom. As a result of the unlawful annulment of the award, the execution process was halted. The debtor transferred the assets and ended up in bankruptcy. 

In its decision, the Municipal Court has now held that given that the debtor had the assets necessary to satisfy our client’s claim at the time the arbitration award was overruled, the state is consequently liable for that loss and that a causal connection exists between the wrongful decision and the loss. In its ruling, the Municipal Court made clear the chain of cause-and-effect involved in the incurrence of the loss and the interrelationship between the various circumstances. Specifically, the court explained that the wrongful decision, the halting of the execution process, the change of ownership of the assets and the bankruptcy were interrelated phenomena, whose interconnected nature established a cause-and-effect chain of events.

It may have taken several years, but our client will finally get what is due to him, even though the bill must ultimately be footed by the state on behalf of the debtor, as it was the wrongful decision of the state’s court that prevented satisfaction by the debtor. 

It is to be welcomed that the state, after making a mistake, is able to correct that mistake through its own courts. No less should be expected of a country governed by the rule of law. Keep up the good work, Czech Republic. 

.

11 let výročí od první konference ICC International Court of Arbitration v ČR

11 let výročí od první konference ICC International Court of Arbitration v České republice od jeho založení v roce 1923 – vzpomínka organizátora

Letos uplyne 11 let od první konference ICC International Court of Arbitration v České republice a 10 let od konference druhé spojené s konferencí Young ICCA.

Vše začalo v roce 2009, kdy se JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. jako doktorand a zaměstnanec PrF MU vypravil na konferenci ICC International Court of Arbitration v Paříži. Na této konferenci bylo s kompetentními osobami z ICC International Court of Arbitration předjednána možnost uspořádat konferenci v Brně na Právnické fakultě MU. Souhlasili. Přípravy trvaly 2 roky, během kterých se jednalo o všech podmínkách, včetně partnerství, místu konání, atd. Konference byla nakonec uspořádána jako součást The World Jurist Association 24th Biennial Congress in Prague v roce 2011. Dva roky práce a skvělé spolupráce s týmem ICC International Court of Arbitration, zejména Galina Zukova, a týmem organizujícím The World Jurist Association Congress  přinesla své ovoce. Konference se uskutečnila za podpory   Právnické fakulty MU, národními výbory ICC Rusko, Polsko, Česko a centrály ICC v Paříži.

Dobré věci se mají opakovat. V roce 2012 JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. ve spolupráci s ICC International Court of Arbitration v Praze v tehdejším sídle národního výboru ICC uspořádal další konferenci.

V roce 2013 se JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. měl možnost podílet na první ICC rozhodčím případu jako konzultant. V roce 2015 pak přišla největší výzva, třešnička na dortu mezinárodního práva. JUDr. Jan Havlíček, Ph.D.  převzal zastoupení klienta v investičním sporu o 5 miliard, následováno arbitráží u ICSID. V současné době jako první čistě česká advokátní kancelář zastupuje klienta v ICSID Annulment Proceeding. Advokátní kancelář Havlíček zastupuje klienty také v ICC arbitrážích, JUDr. Jan Havlíček, Ph.D.  působil jako expert v arbitráži u SCC. Sny se neplní sami. Právníci je dnes plní tvrdou prací, která čas od času přinese úspěch, protože je, v tomto světě kvalifikovaných a sofistikovaných arbitrů, zkušených a logicky uvažujících klientů, skutečně ceněna.

„S láskou vzpomínám na léta organizování konferencí ICC International Court of Arbitration v Praze. Pamatuji si nadšení, se kterým jsem k tomu přistupoval. Děkuji všem, kteří mi dali důvěru a podíleli se na těchto akcích. Přeji všem kolegům, aby se stejným entusiasmem nepočítali hodiny a hodiny práce, které stojí za prací, jež nepřinese své plody hned, přesto nás posouvá dál, směrem k plnění studentských snů.“

JUDr. Jan Havlicek, Ph.D.

Havlicek Law Offices

11th anniversary of the First ICC International Court of Arbitration Conference in the Czech Republic since its establishment in 1923 – a look back by the conference organiser

This year marks 11 years since the first ICC International Court of Arbitration conference in the Czech Republic and 10 years since the second conference, associated with the Young ICCA.

It all started in 2009 when I went to my first ICC International Court of Arbitration conference in Paris. That was the year when I started to realise my university dreams of translating the theoretical knowledge I had acquired into the practice of international arbitration. At this conference I met people from the ICC International Court of Arbitration and offered them the chance to organise a conference in Brno at the Faculty of Law of Masaryk University. They accepted my offer. It was the first conference of the ICC International Court of Arbitration in the Czech Republic since the Court was founded in 1923. The conference took two years to prepare, during which time I worked at the Faculty of Law of Masaryk University, among other things. I finally organised the conference as part of The World Jurist Association 24th Biennial Congress in Prague in 2011. Two years’ work and excellent cooperation with the ICC International Court of Arbitration team, in particular Galina Zukova, and the team organising The World Jurist Association Congress, bore fruit. The conference was staged with the support of and through my cooperation with the Faculty of Law of MU, the ICC National Committees of Russia, Poland and Czech Republic, and the Paris headquarters.

Good things are worth doing again. In 2012, in cooperation with the ICC International Court of Arbitration in Prague at the then headquarters of the ICC National Committee I organised another conference.

In 2013 I had the opportunity to participate in the first ICC arbitration case as a consultant. Then the year 2015 brought the biggest challenge, the icing on the cake of international law. I took over the representation of a client in a CZK 5 billion investment dispute, followed by arbitration at the ICSID. At this point in time, we are the first purely Czech law firm to represent a client in an ICSID Annulment Proceeding. We also represent clients in ICC arbitrations, and I have acted as an expert in an arbitration before the SCC. Dreams do not come true on their own. We make them come true through hard work, which from time to time brings success because, in this world of skilled and sophisticated arbitrators, experienced and rational clients, hard work is truly appreciated. 

“I look back fondly on the years of organising conferences of the ICC International Court of Arbitration in Prague. I remember the enthusiasm I approached it with. I would like to thank everyone who gave me the confidence to participate in these events. And I wish all my colleagues the same enthusiasm for the hours and hours invested in work that does not bear fruit immediately, but nevertheless moves us forward, so that student dreams can finally come true.”

JUDr. Jan Havlicek, Ph.D.

Havlicek Law Offices

Z médií: Arbitrážní spor mezi Pawlowski AG a ČR dopadl patem

JUDr. Havlíček, který ke sporu uvedl:„Je to veliký úspěch a první krok k zadostiučinění. Nyní musíme vyčkat, až nás kompetentní orgány České republiky (Ministerstvo financí, Hlavní město Praha) vyzvou k jednání a sdělí nám, jak hodlají svoje protiprávní jednání napravit. Jejich protiprávní jednání bylo deklarováno mezinárodním tribunálem a je na nich, zda a jak napraví své pochybení. Ohledně případné kompenzace není rozhodnutí tribunálu prozatím konečné a nyní vyhodnocujeme pro případ pokračování v naprosté ignoraci ze strany České republiky, možnost exekutivní nápravy. Zásadní rozhodnutí o protiprávním jednání České republiky ale již máme. Vydírání a podobné taktiky na mezinárodní poli jsou tvrdě potírány.“

zdroj: https://echo24.cz/a/SXLFA/arbitrazni-spor-mezi-pawlowski-ag-a-cr-dopadl-patem-republika-miliardy-platit-nebude

AK Havlíček uspěla u Ústavního soudu se stížností proti nezákonnému vzetí do vazby

Převzali jsme zastoupení klienta, majitele eshopu s náhradními díly, po jeho zadržení, které následovalo pro domovní prohlídce provedené v jeho domě. Při domovní prohlídce byly zajištěny soukromé věci a také tři kusy vstřikovacích čerpadel. Klient byl od provedené domovní prohlídky v režimu zadržené osoby a čas mimo výslech trávil v cele předběžného zadržení. Nikdy před tím nebyl soudně trestán a ani prověřován pro trestný čin.

Vyšetřovatel během výslechu po sdělní obvinění sdělil, že mají od výrobce potvrzeno, že čerpadla byla odcizena v průběhu výrobního cyklu. Důkaz o tom ale nebyl předložen. Předpokládaná škoda na těchto třech čerpadlech činila maximálně 60.000 Kč.

Následně po sdělení obvinění nám bylo oznámeno, že bude na klienta podán návrh na vzetí do vazby.  Návrh na vzetí do vazby obsahoval toto vyjádření státního zástupce:

„…, u obviněného navíc byly zajištěny různé výrobky ze společnosti Bosch Diesel Jihlava, které jak bylo zjištěno, byly odcizeny v továrně této společnosti v Jihlavě.“

V rámci řízení o vazbě dne 5.12.2020 jsme poukazovali na skutečnost, že ve spise není jediný důkaz, kterým by bylo prokázáno, že čerpadla jsou skutečně odcizena, tedy nebyl k dispozici onen důkaz prokazující zjištění policie, že byly v této továrně čerpadla vůbec odcizena. Soud tento náš důležitý argument nezohlednil a důvěřoval sdělení policie a státního zastupitelství bez důkazu, viz parafráze z odůvodnění rozhodnutí:

„Ke skutku označenému v usnesení o zahájení trestního stíhání soud uvádí, že u obviněného byla při domovní prohlídce zajištěna mimo jiné čerpadla Bosch, policejní orgán přitom u společnosti Bosch ověřil, že tato čerpadla pocházejí právě od jmenovaného výrobce a nelze je zakoupit na trhu.“

Klient byl soudem vzat do vazby dne 5.12.2020 a byl eskortován z cely předběžného zadržení do vazební věznice. Proti vzetí do vazby jsme podali stížnost z důvodu absence vazebního důvodu a také jsme poukázali na skutečnost, že není ve spise důkaz, že čerpadla pocházejí z trestné činnosti.

Dne 17.12.2020 policejní orgán provedl výslech třetí osoby a následně byl náš klient propuštěn na svobodu na základě rozhodnutí státního zastupitelství z důvodu absence dalších vazebních důvodů.

V únoru  2021 nám bylo umožněno seznámit se spisem. Ve spise i nadále zcela absentoval jakýkoli důkaz, kterým by bylo prokázáno, že čerpadla byla ukradená z továrny Bosch. V červnu 2021 jsme tedy podali návrh na zastavení trestního stíhání. Následovalo předvolání k výslechu. Dne 2.7.2021 u výslechu nám policejní orgán ukázal potvrzení Bosch ze dne 10.12.2020, kde továrna uvedla, že tato tři čerpadla nebyla z jejich výroby odcizena.

Odvolací soud o stížnosti rozhodnul tak, že ji zamítnul s odůvodněním, že klient byl již z vazby stejně propuštěn. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo natolik překvapivé, že jsme proti němu podali stížnost k Ústavnímu soudu. Dne 24.8.2021 Ústavní soud ve věci

  1. ÚS 637/21[1] rozhodnul, že byla porušena ústavní práva našeho klienta a rozhodnutí odvolacího soudu jako neústavní zrušil a uvedl ve svém odůvodnění:

„Ústavní soud konstatuje, že napadené usnesení krajského soudu nedostojí výše vymezeným ústavním požadavkům. Skutečnost, že stěžovatel byl dříve, než krajský soud jeho stížnost s poukazem na § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítl, usnesením státního zástupce propuštěn z vazby na svobodu, nečiní jeho stížnost proti rozhodnutí o vazbě nedůvodnou. Zamítl-li ji krajský soud pouze z tohoto důvodu, aniž by se jinak zabýval zákonností vazby a důvodností jednotlivých stížnostních námitek, pak jeho rozhodnutím byla stěžovateli v rozporu s čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 8 odst. 1, 2 a 5 Listiny a čl. 5 odst. 1 písm. c), odst. 3 Úmluvy odepřena soudní ochrana proti zásahu do osobní svobody. Ostatními námitkami stěžovatele se Ústavní soud již nezabýval, neboť by to bylo, s ohledem na uvedený závěr o porušení jeho ústavně zaručených základních práv a svobod, nadbytečné a předčasné, neboť se jimi bude zabývat krajský soud.“

Nyní tedy vyčkáváme skutečného přezkoumání vazebních důvodů ze strany odvolacího soudu. Otázkou je, zda se opět neocitneme u Ústavního soudu, pokud by odvolací soud neshledal vazbu nedůvodnou. Jsme ale přesvědčení, že zbavení osobní svobody i v rámci rozhodování o vzetí do vazby musí být skutečně podloženo relevantními důkazy. Pouhé domněnky nemohou vést soud k závěru zbavit někoho osobní svobody.

Všechny orgány činné v trestním řízení si musejí být vědomy, že zbavení osobní svobody zadržením či vzetím do vazby nepůsobí pouze preventivně, ale již onu osobu, její rodinu atd. trestají. Byť dojde posléze k propuštění, stigma vzetí do vazby a stíny pochybností ze strany okolí již navždy zůstanou. Český právní řád nezná větší trest, než zbavení osobní svobody, a proto s ním musí být nakládáno velice obezřetně, abychom nemuseli konstatovat, že je předběžné zbavení osobní svobody nadužíváno stejně jako odposlechy.

[1] https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=117366&pos=1&cnt=1&typ=result