Převzali jsme zastoupení klienta, majitele eshopu s náhradními díly, po jeho zadržení, které následovalo pro domovní prohlídce provedené v jeho domě. Při domovní prohlídce byly zajištěny soukromé věci a také tři kusy vstřikovacích čerpadel. Klient byl od provedené domovní prohlídky v režimu zadržené osoby a čas mimo výslech trávil v cele předběžného zadržení. Nikdy před tím nebyl soudně trestán a ani prověřován pro trestný čin.

Vyšetřovatel během výslechu po sdělní obvinění sdělil, že mají od výrobce potvrzeno, že čerpadla byla odcizena v průběhu výrobního cyklu. Důkaz o tom ale nebyl předložen. Předpokládaná škoda na těchto třech čerpadlech činila maximálně 60.000 Kč.

Následně po sdělení obvinění nám bylo oznámeno, že bude na klienta podán návrh na vzetí do vazby.  Návrh na vzetí do vazby obsahoval toto vyjádření státního zástupce:

„…, u obviněného navíc byly zajištěny různé výrobky ze společnosti Bosch Diesel Jihlava, které jak bylo zjištěno, byly odcizeny v továrně této společnosti v Jihlavě.“

V rámci řízení o vazbě dne 5.12.2020 jsme poukazovali na skutečnost, že ve spise není jediný důkaz, kterým by bylo prokázáno, že čerpadla jsou skutečně odcizena, tedy nebyl k dispozici onen důkaz prokazující zjištění policie, že byly v této továrně čerpadla vůbec odcizena. Soud tento náš důležitý argument nezohlednil a důvěřoval sdělení policie a státního zastupitelství bez důkazu, viz parafráze z odůvodnění rozhodnutí:

„Ke skutku označenému v usnesení o zahájení trestního stíhání soud uvádí, že u obviněného byla při domovní prohlídce zajištěna mimo jiné čerpadla Bosch, policejní orgán přitom u společnosti Bosch ověřil, že tato čerpadla pocházejí právě od jmenovaného výrobce a nelze je zakoupit na trhu.“

Klient byl soudem vzat do vazby dne 5.12.2020 a byl eskortován z cely předběžného zadržení do vazební věznice. Proti vzetí do vazby jsme podali stížnost z důvodu absence vazebního důvodu a také jsme poukázali na skutečnost, že není ve spise důkaz, že čerpadla pocházejí z trestné činnosti.

Dne 17.12.2020 policejní orgán provedl výslech třetí osoby a následně byl náš klient propuštěn na svobodu na základě rozhodnutí státního zastupitelství z důvodu absence dalších vazebních důvodů.

V únoru  2021 nám bylo umožněno seznámit se spisem. Ve spise i nadále zcela absentoval jakýkoli důkaz, kterým by bylo prokázáno, že čerpadla byla ukradená z továrny Bosch. V červnu 2021 jsme tedy podali návrh na zastavení trestního stíhání. Následovalo předvolání k výslechu. Dne 2.7.2021 u výslechu nám policejní orgán ukázal potvrzení Bosch ze dne 10.12.2020, kde továrna uvedla, že tato tři čerpadla nebyla z jejich výroby odcizena.

Odvolací soud o stížnosti rozhodnul tak, že ji zamítnul s odůvodněním, že klient byl již z vazby stejně propuštěn. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo natolik překvapivé, že jsme proti němu podali stížnost k Ústavnímu soudu. Dne 24.8.2021 Ústavní soud ve věci

  1. ÚS 637/21[1] rozhodnul, že byla porušena ústavní práva našeho klienta a rozhodnutí odvolacího soudu jako neústavní zrušil a uvedl ve svém odůvodnění:

„Ústavní soud konstatuje, že napadené usnesení krajského soudu nedostojí výše vymezeným ústavním požadavkům. Skutečnost, že stěžovatel byl dříve, než krajský soud jeho stížnost s poukazem na § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítl, usnesením státního zástupce propuštěn z vazby na svobodu, nečiní jeho stížnost proti rozhodnutí o vazbě nedůvodnou. Zamítl-li ji krajský soud pouze z tohoto důvodu, aniž by se jinak zabýval zákonností vazby a důvodností jednotlivých stížnostních námitek, pak jeho rozhodnutím byla stěžovateli v rozporu s čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 8 odst. 1, 2 a 5 Listiny a čl. 5 odst. 1 písm. c), odst. 3 Úmluvy odepřena soudní ochrana proti zásahu do osobní svobody. Ostatními námitkami stěžovatele se Ústavní soud již nezabýval, neboť by to bylo, s ohledem na uvedený závěr o porušení jeho ústavně zaručených základních práv a svobod, nadbytečné a předčasné, neboť se jimi bude zabývat krajský soud.“

Nyní tedy vyčkáváme skutečného přezkoumání vazebních důvodů ze strany odvolacího soudu. Otázkou je, zda se opět neocitneme u Ústavního soudu, pokud by odvolací soud neshledal vazbu nedůvodnou. Jsme ale přesvědčení, že zbavení osobní svobody i v rámci rozhodování o vzetí do vazby musí být skutečně podloženo relevantními důkazy. Pouhé domněnky nemohou vést soud k závěru zbavit někoho osobní svobody.

Všechny orgány činné v trestním řízení si musejí být vědomy, že zbavení osobní svobody zadržením či vzetím do vazby nepůsobí pouze preventivně, ale již onu osobu, její rodinu atd. trestají. Byť dojde posléze k propuštění, stigma vzetí do vazby a stíny pochybností ze strany okolí již navždy zůstanou. Český právní řád nezná větší trest, než zbavení osobní svobody, a proto s ním musí být nakládáno velice obezřetně, abychom nemuseli konstatovat, že je předběžné zbavení osobní svobody nadužíváno stejně jako odposlechy.

[1] https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=117366&pos=1&cnt=1&typ=result

 

AK Havlíček uspěla u Ústavního soudu se stížností proti nezákonnému vzetí do vazby