Advokátní kancelář nabízí svým klientům individuální servis v široké oblasti právních služeb a zaměřuje se na osobní jednání s klienty. Jenom tak jsme schopni uspokojit jejich potřeby. Na základě našich poznatků klienti nepotřebují pouze standardní zastoupení u soudu, nýbrž individuální přístup při řešení svých právních problémů.

Právo obchodních společností, zakládání společností, fúze a akvizice
 1. Korporátní právo
 2. Zakládání společností nebo odprodej ready made společnosti na míru v ČR i zahraničí (s.r.o., a.s., v.o.s., evropskou společnost SE, anglickou společnost LIMITED, off shore společnosti aj.). Platí také pro zahraniční klienty
 3. Přesun společnosti z ČR do zahraničí i ze zahraničí do ČR
 4. Fúze a akvizice společnosti včetně přeshraničního prvku
 5. Právní auditorská činnost due diligence
 6. Vertikální a horizontální restrukturalizace společnosti
 7. Likvidace společnosti, insolvence a konkurz
 8. Komplexní právně-daňové poradenství
 9. Poradenství v oblasti tuzemské i mezinárodní daňové optimalizace
 10. Výstavba holdingových struktur v ČR i v zahraničí
 11. Poradenství a právní zastoupení při účasti na veřejných zakázkách ve všech fázích (zadávání, realizace, finalizace)
Soudní, rozhodčí a správní řízení
 1. Komplexní právní služby v rámci vnitrostátní i mezinárodní arbitráže
 2. Civilní, správní řízení včetně daňových sporů
 3. Zastoupení v řízení u Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR
 4. Řízení před finančními úřady a regulatorními úřady v oblastech bankovnictví, hospodářské soutěže aj.
 5. Jan Havlíček zapsán v seznamu rozhodců u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, působí též jako rozhodce u Mezinárodního rozhodčího soudu
 6. Spolupráce s největšími exekutorskými úřady
Mezinárodní rozhodčí řízení a ochrana investic
 1. Komplexní právní služby v oblasti mezinárodní arbitráže
 2. Příprava strukturovaných rozhodčích doložek, řízení o žalobách na zrušení rozhodčích nálezů, mimosoudní vyrovnání a uznání výkonu rozhodčích nálezů
 3. Komplexní právní služby v oblasti ochrany zahraničních investic v jakékoliv oblasti hospodářské činnosti
 4. Zajištění ochrany přeshraničních investic
Smluvní právo
 1. Příprava obchodních smluv dle českého a mezinárodního práva
 2. Kupní a distribuční smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy k rozsáhlým projektům
 3. Smlouvy o převodu obchodního podílu, akcií (cenných papírů)
 4. Běžné kupní smlouvy, darovací smlouvy, u převodu nemovitostí návrh na vklad do katastru nemovitostí
 5. Servisní smlouvy, záruční smlouvy, leasingové smlouvy
 6. Outsouringové a franchisingové smlouvy, smlouvy z oblasti duševního vlastnictví
 7. V případě peněžitých převodů zajišťujeme úschovu finančních prostředků
Komplexní správa a řízení pohledávek
Finanční právo, daňový proces
 1. Zastoupení při řízení s orgány státní moci či veřejnoprávními subjekty
 2. Poradenství v oblasti finančního práva a daňového procesu
Advokátní úschovy
 1. Zajišťujeme široké spektrum služeb advokátní úschovy – cenné papíry, finanční prostředky, depozita při převodech nemovitostí a jiných cenností
Insolvence, konkurz a restrukturalizace
 1. Poradenství a právní služby při řešení insolvence, konkurzu či restrukturalizace
 2. Zastupování věřitelů, dlužníků i insolvenčních správců
Nemovitosti a stavebnictví
 1. Poradenství a právní zastoupení při řešení převodu nemovitostí – příprava smluv, advokátní úschova finančních prostředků, příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí a případné zastoupení ve správním řízení u příslušného úřadu
 2. Pro developery a vlastníky nabízíme zpracování prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, vymezení jednotek a jejich změnu, poradenství a právní zastoupení včetně řešení daňových aspektů
 3. Územní plánování a stavební řízení
 4. Provádění due diligence právního stavu nemovitostí
 5. Poradenství a právní zastoupení při prodeji i nákupu nemovitostí, řešení včetně daňových otázek
 6. Za spolupráce s daňovým expertem naší advokátní kanceláře nabízíme také optimální daňová řešení
Bankovnictví a finance
Veřejná správa
Ochrana průmyslového vlastnictví a ochrana osobních údajů
Ochrana hospodářské soutěže
Mezinárodní právo, právo EU
Trestní právo
Rodinné právo
Pracovní právo
Náhrada škody na zdraví
Privátní klientela