Někdy se po 30 letech musíte soudit, jestli můžete používat název své firmy, pod kterým Vás všichni znají. Pak je důležité vyhrát. 

Velice významný klient Advokátní kanceláře Havlíček vedl řadu let řadu sporů se svým bývalým společníkem. Jeden ze sporů se týkal ochrany obchodní firmy (tedy názvu firmy). Název první použil jako fyzická osoba podnikající právě bývalý společník. Ještě v devadesátých letech ale jejího užívání zanechal tím, že rejstříkový soud písařskou chybou vymazal při změně sídla i obchodní firmu obsahující zkoumaný slovní kmen. Ve stejné době založil společnost s ručeným omezením, kterou nazval stejným způsobem, jak byl předchozí název jeho firmy jako fyzické osoby. Jako jednatel této společnosti dokonce název – obchodní firmu registroval jako ochrannou známku. Na základě jeho vlastní žaloby byla ukončena jeho účast ve společnosti. Obratem po jeho odchodu ze společnosti podal proti této společnosti žalobu, aby přestala používat obchodní název (užívající od založení společnosti), ve stejnou chvíli také přejmenoval jinou firmu, kterou si pořídil hned po svém odchodu ze společnosti, na téměř stejný název. 

Odvolací soud konstatoval: 

„…pro rozhodnutí věci je podstatný skutečný stav zápisu v obchodním rejstříku, nikoliv stav, do kterého by se případná chyba rejstříkového soudu nepromítla…“

Skutečnost, že k výmazu kmene obchodní firmy došlo chybou rejstříkového soudu, tedy nemá vliv na opuštění užívání obchodní firmy. 

Odvolací soud dále uvedl: 

„Z pohledu účelu takové ochrany je pak podstatné pouze to, aby v očích nejen zákaznické veřejnosti, ale i celého podnikatelského prostředí neexistovaly, resp. nebyly zapsány v obchodním rejstříku v zájmu jednoznačné osobní identifikace dva subjekty, jejichž obchodní firmy budou zaměnitelné. Pakliže se jméno podnikatele stává obchodní firmou až okamžikem jeho zápisu do obchodního rejstříku, nelze z pohledu vzniku formální a absolutní ochrany obchodní firmy dovodit jinak, než že „prvním použitím“ obchodní firmy ve smyslu § 423 odst. 2 o. z. se rozumí její (návrhový) zápis do obchodního rejstříku. Ostatní okolnosti jako jsou např. důvody mající vliv na volbu konkrétní obchodní firmy podnikatele, se pak mohou prosadit v zásadě jen cestou materiální ochrany obchodní firmy právem nekalé soutěže, které v zájmu řádně fungující hospodářské soutěže ustoupí i případná kolidující formální práva…Okrajem, nemaje to vliv na rozhodnutí v projednávané věci, však považuje odvolací soud minimálně za vhodné poznamenat, že z pohledu ochrany případných materiálních práv žalobce k obchodní firmě by nebylo lze opomenout dobrou víru žalované při volbě a zápisu její obchodní firmy v roce 1992 a dobu, po kterou tuto obchodní firmu pokojně užívala vedle, jak tvrdí žalobce, jeho kolidující firmy. Ani právo nekalé soutěže nemůže mít za takové situace dnes ambici napravit připadanou chybu rejstříkového soudu, která by nepochybně mohla být jeho nesprávným úředním postupem, nebýt žalobcem nevyužité možnosti podání opravného prostředku proti nepravomocnému rozhodnutí rejstříkového soudu o změně zápisu obchodní firmy žalobce.“

Soud tedy uzavřel, že byť byla chyba způsobena ze strany rejstříkového soudu, nemůže tato vada mít vliv na ochranu zápisu, který nastal po výmazu obchodní firmy. 

AK Havlíček uspěla ve sporu o ochranu názvu firmy