Je nám ctí oznámit, že Advokátní kancelář Havlíček uspěla v řízení o náhradu škody způsobené nezákonným zrušením rozhodčího nálezu soudem. Zastupovali jsme úspěšně klienta v obchodním sporu řešeném v rozhodčím řízení. Rozhodčí nález byl následně napadem u českého soudu, a jak obvodní soud, tak i soud odvolací rozhodčí nález zrušil. Nejvyšší soud na základě našeho dovolání jejich rozsudky zrušil a stanovil, že důvody pro zrušení rozhodčího nálezu nebyly dány. Na základě rozhodčího nálezu byla nařízena exekuce a obstavnen majetek dlužníka, ze kterého by majektový nárok našeho klienta byl uspokojen. V důsledku nezákonného zrušení nálezu byla exekuce zastavena. Dlužník majetek vyvedl a skončil v konkurzu. 

Městský soud nyní ve svém rozhodnutí konstatoval, že pokud dlužník v době zrušení nálezu měl majetek k uspokojení našeho klienta, pak za tuto škodu odpovídá stát a je dána příčinná souvislost mezi nezákonným rozhodnutím a vznikem škody. Městský soud popsal ve svém rozhodnutí otázku řetězení příčin vzniku škody a jejich vzájemné souvilosti. Konrétně nezákonné rozhodnutí, zastavení exekuce, vyvedení majetku a konkurz jako na sebe navazující jevy, jejichž vzájemné propojení dává příčinnou souvilost mezi příčinnou a následkem. 

Trvalo to sice celou řadu let, ale náš klient se konečně dostane ke svým prostředkům, které musí nakonec za dlužníka uhradit stát, který svým nezákonným rozhodnutím soudu zamezil uspokojení ze strany dlužníka. 

Je skvělá zpráva, že stát, který udělá chybu, je schopen prostřednictvím vlastních soudů svojí chybu napravit. Jen tak dál, Česká republiko. 

Havlíček Law Offices succeeded with a claim for damages brought by a Czech businessman against the Czech Republic.  

We are pleased to announce that Havlíček Law Offices has succeeded with its claim for compensation for damages caused by a court’s wrongful annulment of an arbitral award. Initially, we successfully represented the client in a commercial dispute resolved via arbitration. The arbitration award was then challenged in the Czech courts, and both the district court and the appellate court overturned the arbitration award. On our appeal, the Supreme Court quashed these courts’ judgments and determined that there were no grounds for overruling the arbitration award. In line with the arbitration award, execution was ordered and the debtor’s assets were seized so that our client’s non-property claim could be satisfied therefrom. As a result of the unlawful annulment of the award, the execution process was halted. The debtor transferred the assets and ended up in bankruptcy. 

In its decision, the Municipal Court has now held that given that the debtor had the assets necessary to satisfy our client’s claim at the time the arbitration award was overruled, the state is consequently liable for that loss and that a causal connection exists between the wrongful decision and the loss. In its ruling, the Municipal Court made clear the chain of cause-and-effect involved in the incurrence of the loss and the interrelationship between the various circumstances. Specifically, the court explained that the wrongful decision, the halting of the execution process, the change of ownership of the assets and the bankruptcy were interrelated phenomena, whose interconnected nature established a cause-and-effect chain of events.

It may have taken several years, but our client will finally get what is due to him, even though the bill must ultimately be footed by the state on behalf of the debtor, as it was the wrongful decision of the state’s court that prevented satisfaction by the debtor. 

It is to be welcomed that the state, after making a mistake, is able to correct that mistake through its own courts. No less should be expected of a country governed by the rule of law. Keep up the good work, Czech Republic. 

.

Advokátní kancelář Havlíček uspěla s nárokem o náhradu škody tuzemského podnikatele proti České republice